VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

pre nákup tovaru v internetovom obchode

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode umiestnenom na webovej stránke internetového obchodu www.inisportswear.sk ďalej len ako „E-shop) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim (ďalej len „VOP). Na kupujúceho sa vzťahujú VOP platné v čase vytvorenia objednávky v E-shope, kedy je kupujúci vyzvaný, aby sa oboznámil s týmito VOP a vyjadril s nimi súhlas.

 

1. Všeobecné ustanovenia a definície niektorých pojmov

1.1. Predávajúcim je spoločnosť INI sportswear, s. r. o., so sídlom Cintorínska 12, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 54 412 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 159587/B (ďalej len ako „Predávajúci)

1.2. Kontaktné údaje Predávajúceho:

a) e-mail: info@inisportswear.sk

b) telefón: +421 908 640 561

c) doručovacia adresa: Cintorínska 12, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

d) číslo účtu Predávajúceho: SK61 0900 0000 0051 8890 9242

e) IBAN: SK61 0900 0000 0051 8890 9242

f) BIC/SWIFT: GIBASKBX

1.3. Orgán dozoru vykonávajúci dohľad:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

ba@soi.sk

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04,

fax č. 02/58 27 21 70

1.4. Kupujúcim je v zmysle týchto VOPspotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej aj ako „Kupujúci).

1.5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.6. Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku), ako aj ostatnými príslušnými právnymi predpismi.

1.7. Kupujúci ako spotrebiteľ pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a emailový kontakt.

1.8. Podnikateľom sa rozumie:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.9. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá týchto VOP určené pre podnikateľov.

1.10. Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa.

1.11. Na právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník), ako aj ostatné príslušné právne predpisy.

1.12. Kúpnou zmluvou je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu, ktorý prevádzkuje Predávajúci a na základe, ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje ho prevziať a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu a s tým súvisiace náklady (ďalej len ako „Zmluvaalebo „Kúpna zmluva).

1.13. Tovarom je každá hnuteľná vec umiestnená na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom internetovej stránky E-shopu (ďalej len ako „Tovar).

1.14. Objednávka je návrhom Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorý je určený Predávajúcemu a ktorý je realizovaný prostredníctvom internetovej stránky E-shopu, vyplnením a odoslaním objednávkového formulára (ďalej len ako „Objednávka).

1.15. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na všetky Kúpne zmluvy uzatvorené na internetovej stránke E-shopu, na základe ktorej Predávajúci dodá Tovar prezentovaný na internetovej stránke E-shopu Kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii Tovaru.

1.16. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia takejto Kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

2. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

2.1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom Objednávky Kupujúceho na E-shope Predávajúceho, ktorá je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy a následným záväzným potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho.

2.2. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí Objednávky do elektronického systému Predávajúceho, ktoré Kupujúci obdrží na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho Objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie Objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Kupujúceho o evidovaní jeho Objednávky.

2.3. Záväzným akceptovaním Objednávky Kupujúceho je až e-mailové potvrdenie Predávajúceho o akceptovaní Objednávky, a to po overení dostupnosti Tovaru, platných cien a termínu dodania Tovaru požadovaného Kupujúcim, označené ako „Potvrdenie objednávky. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

2.4. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom E-shopu, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie (internetové pripojenie a prípadne telefonické pripojenie) sa nelíšia od sadzby podľa podmienok poskytovateľa internetového pripojenia alebo telefonického pripojenia Kupujúceho a Predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

2.5. Kupujúci odosiela svoju Objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania objednávkového formulára v rámci E-shopu. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Kupujúci je povinný vyplniť v objednávkovom formulári údaje uvedené v bode 1.7 alebo 1.10 týchto VOP, bez ich vyplnenia nie je možné Objednávku odoslať a uzavrieť Kúpnu zmluvu s Predávajúcim. Pri nákupe Tovaru je povinnosťou Kupujúceho poskytnúť Predávajúcemu všetky informácie správne a pravdivo. Kupujúci má možnosť pred odoslaním Objednávky údaje v nej uvedené skontrolovať a prípadne ich opraviť.

2.6. K tomu, aby bola uzatvorená Kúpna zmluva je potrebné, aby Kupujúci prostredníctvom E-shopu vyplnil objednávkový formulár. V objednávkovom formulári musia byť uvedené nasledovné údaje:

a) informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označí Kupujúci Tovar, o ktorého nákup má záujem, tlačidlom „Pridať do košíka, pričom tento krok nie je pre Kupujúceho záväzný),

b) informácie o cene Tovaru, nákladoch na dopravu, spôsobe vykonania platby, celkovej cene vrátane súvisiacich nákladov a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru a prípadne ďalšie informácie,

c) identifikačné údaje Kupujúceho slúžiace k doručeniu Tovaru Kupujúcemu (v rozsahu vyplnenia identifikačných údajov Kupujúceho uvedených v bode 1.7 alebo 1.10 týchto VOP).

2.7. Pred stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platbyje Kupujúci povinný potvrdiť jeho oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. Po stlačení tlačidla „Objednať s povinnosťou platbybudú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Predávajúcemu.

2.8. Objednávka nie je záväzná počas procesu objednávania, záväznou sa stáva až potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby. Kupujúci sa môže zdržať potvrdenia Objednávky kedykoľvek počas procesu jej vytvárania až do jej platby. Objednávka, ktorá nebola Kupujúcim potvrdená tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby, nebude Predávajúcemu zaslaná.

2.9. Potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pričom VOP v znení účinnom ku dňu objednania Tovaru tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.

2.10. V Potvrdení objednávky zašle Predávajúci e-mailom Kupujúcemu rekapituláciu Objednávky obsahujúcu: číslo Objednávky, špecifikáciu objednaného Tovaru, celkovú sumu objednaného Tovaru vrátane ostatých nákladov, spôsob dodania Tovaru, ako aj kontaktné údaje Predávajúceho a prípadne iné údaje.

2.11. Predávajúci môže kontaktovať Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, aby sa vyriešili akékoľvek nezrovnalosti týkajúce sa Objednávky a doručenia Tovaru.

2.12. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom e-mailu Predávajúcemu písomné oznámenie, že Objednávku ruší do 24 hodín od doručenie Objednávky Predávajúcemu v prípade, ak ešte nedošlo k platnému uzavretiu Kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2.3. tohto článku VOP. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo spotrebiteľa podľa § 7 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, v zmysle ktorého spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy (ak už bola uzavretá), predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Kupujúci je povinný e-mailom oznámiť Predávajúcemu zrušenie Objednávky a uviesť identifikačné údaje uvedené v bode 1.7 alebo 1.10 týchto VOP, popis objednaného Tovaru a číslo Objednávky. V prípade zrušenia Objednávky Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením Objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu v čase do zrušenia Objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu v lehote do 14 dní od zrušenia Objednávky, rovnakým spôsobom aký Kupujúci použil pri svojej platbe, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

2.13. V prípade zistenia vyššej ceny Tovaru si musí Predávajúci vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny pred potvrdením Objednávky. Až udelením súhlasu Kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) Objednávky zo strany Predávajúceho bude zmluvný vzťah uzavretý.

2.14. Kupujúci je oprávnený zakúpiť len také množstvo Tovaru, ktoré zodpovedá bežnému chodu domácnosti, prípadne bežnému chodu prevádzky podnikateľa. Žiaden Tovar Predávajúceho nie je určený na priemyselné použitie. Tovar Predávajúceho nie je určený k ďalšiemu predaju. Ak Kupujúci objedná alebo zakúpi také množstvo Tovaru, ktoré nezodpovedá bežnému chodu domácnosti, prípadne bežnému chodu prevádzky podnikateľa alebo Predávajúci usúdi, že takýto Tovar bude použitý k ďalšiemu predaju, je Predávajúci oprávnený Objednávku zrušiť, a v prípade, že bola Objednávka potvrdená v zmysle bodu 2.3. tohto článku VOP, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov Kupujúceho.

2.15. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj Tovaru na E-shope Predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že Kupujúci objedná Tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený Objednávku Kupujúceho stornovať. O stornovaní Objednávky bude Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny Tovaru a iných nákladov mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od zrušenia Objednávky rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny, ak v súvislosti s tým nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie poplatky.

2.16. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces pre Kupujúceho zrozumiteľne popísaný.

2.17. Predávajúci je povinný na základe potvrdenej Objednávky dodať Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a v mieste dohodnutom zmluvnými stranami, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný Tovar. Kupujúci je povinný Tovar riadne prevziať a zaplatiť Predávajúcemu včas a riadne kúpnu cenu.

 

3. Cenové a platobné podmienky, výhrada vlastníckeho práva

3.1. Všetky ceny za Tovar a poplatky sú v E-shope uvedené v eurách vrátane DPH.

3.2. Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, že v závislosti od výberu spôsobu platby Kupujúcim bude od neho požadovaná platba za Tovar vopred.

3.3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie Tovaru (ďalej len „kúpna cena).

3.4. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý Tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí Tovaru.

3.5. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.

 

4. Dodacie podmienky, nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si zvolil v Objednávke.

4.2. Predávajúci zabezpečuje doručenie Tovaru aj mimo územia Slovenskej republiky.

4.3. Ak si Kupujúci z iného štátu mimo územia Slovenskej republiky objedná Tovar cez internetovú stránku E-shopu Predávajúceho, môžete tak urobiť, pričom takto objednaný Tovar mu bude doručený do štátu podľa výberu Kupujúceho a zabezpečenej možnosti doručenia zo strany prepravnej spoločnosti prostredníctvom, ktorej Predávajúci doručuje Tovar Kupujúcemu.

4.4. V každom prípade sa zmluvný vzťah, kde je Kupujúcim cudzinec, bude riadiť slovenským právnym poriadkom a v prípade sporu bude miestne a vecne príslušným súdom, súd v Slovenskej republike.

4.5. Predávajúci expeduje Objednávky v najkratšom možnom čase, od 24 hodín najneskôr do 5 pracovných dní.

4.6. Predávajúci sprostredkováva rôzne spôsoby dodania Tovaru. Všetky dostupné spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky, dodaciu dobu a ceny dopravy sú dostupné na nasledujúcom odkaze.

4.7. Kupujúci bude o svojej zásielke Tovaru pravidelne informovaný prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS.

4.8. Tovar bude dodaný v termíne závislom na Kupujúcim zvolenom spôsobe dodania Tovaru, ako bude vyplývať z Kúpnej zmluvy.

4.9. Predávajúci zabezpečí odovzdanie Tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto), pričom od tohto okamihu začína plynúť dodacia doba daného dopravcu podľa voľby Kupujúceho.

4.10. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky a odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad – faktúru).

4.11. Predávajúci je povinný Objednávku Kupujúceho vybaviť a dodať Tovar Kupujúcemu najneskôr do 30 dní od dňa Potvrdenia objednávky Predávajúcim. Predávajúci je oprávnený doručiť Tovar Kupujúcemu pred uplynutím lehoty na dodanie Tovaru, ktorá bola dohodnutá v Kúpnej zmluve.

4.12. Miestom dodania Tovaru je miesto uvedené v Potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.13. Kupujúci ku každej zásielke Tovaru obdrží faktúru. Kupujúcemu bude faktúra za objednaný a zakúpený Tovar poskytnutá zo strany Predávajúceho v elektronickej alebo listinnej podobe. Elektronická faktúra je zasielaná na e-mailovú adresu Kupujúceho.Kupujúci vyjadruje súhlas s možnosťou elektronickej fakturácie.

4.14. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar Kupujúcemu na miesto určené Kupujúcim v Kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní Tovaru. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho potrebné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručeniaa skladné.

4.15. V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Zmluvy objednaný Tovar neprevezme do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie Objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný Tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať Tovar tretej osobe.

4.16. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku Tovaru zavinenú uvedením nesprávnej adresy Kupujúceho.

4.17. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda Tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar alebo obal Tovaru je mechanicky poškodený, je oprávnený túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim, má tento možnosť ihneď pri prevzatí Tovaru odmietnuť Tovar prevziať. O poškodení Tovaru je povinný dopravca vyhotoviť tzv. škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť Kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku Tovaru, zľavu na Tovar a v prípade neodstrániteľných chýb Tovaru dodať Kupujúcemu nový Tovar. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu: info@inisportswear.sk, spísať s dopravcom škodový zápis a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou na adresu Predávajúceho. Neskoršie reklamácie tohto typu bude potrebné preukázať.

4.18. Pred prvým použitím Tovaru je Kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

4.19. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar (výhrada vlastníctva).

4.20. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v momente, keď prevezme Tovar od Predávajúceho, alebo v momente, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

4.21. Tovar je dodaný Kupujúcemu jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu prepravnou spoločnosťou.

 

5. Spôsob platby

5.1. Kupujúci si môže vybrať v procese uskutočňovania Objednávky jeden z nasledujúcich spôsobov zaplatenia kúpnej ceny Tovaru vrátane nákladov na doručenie Tovaru, a to:

a) bankovým prevodom na účet Predávajúceho – v prípade platby bankovým prevodom je kúpna cena Tovaru splatná do 5 pracovných dní po potvrdení Objednávky, Predávajúci je márnym uplynutím tejto lehoty od Kúpnej zmluvy oprávnený odstúpiť,

b) online platbou platobnou kartou – v takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány,

c) v hotovosti pri osobnom odbere v sídle Predávajúceho.

5.2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru.

5.3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho.

 

6. Reklamačný poriadok

6.1. Úvodné ustanovenia k zodpovednosti za vady

6.1.1. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

6.1.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim. Pri Tovare predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

6.1.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka).

6.1.4. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho.

6.1.5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

6.1.6. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady Tovaru, môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho reklamáciu. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na Tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

6.1.7. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení Tovaru vrátane jeho príslušenstva.

6.1.8. Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému Tovaru nákupný doklad (faktúru). Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

6.1.9. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadia v prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom ust. § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a Zákonom o ochrane spotrebiteľa s prihliadnutím k tejto časti VOP.

6.1.10. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadia v prípade Kupujúceho, ktorý je podnikateľom príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s prihliadnutím k tejto časti VOP.

6.2. Dĺžka záručnej doby

6.2.1. konná záručná doba Tovaru je 24 mesiacov, a to pre Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny Tovar.

6.2.2. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6.2.3. Pre Kupujúceho, ktorý je podnikateľom je záručná doba 12 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady Tovarov stanovená iná záručná doba).

6.2.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

6.2.5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci bol po skončení opravy povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

6.2.6. Ak Predávajúci vybaví reklamáciu Tovaru jeho výmenou za nový, záručná doba v takom prípade začne plynúť znova od prevzatia nového Tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, avšak len voči konkrétnej súčiastke.

6.2.7. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

6.3. Uplatnenie reklamácie

6.3.1. Ak Tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu osobne alebo poštou na adrese: INI sportswear, s. r. o., so sídlom Cintorínska 12, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika.

6.3.2. Kupujúci môže vadný Tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu Predávajúceho uvedenú v bode 6.3.1. týchto VOP. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Reklamovaný Tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu a balík by mal byť označený viditeľne slovom „REKLAMÁCIAa obsahovať: reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva) spolu s kópiou dokladu o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list, resp. kópiou záručného listu, označenie Predávajúceho a Kupujúceho vrátane jeho kontaktných údajov, okamih uplatnenia reklamácie, aby bolo zjavné, že bola zachovaná lehota na uplatnenie reklamácie, označenie reklamovaného Tovaru, podrobný popis vady s označením druhu a rozsahu vád Tovaru a požadované odstránenie vady.

6.3.3. Na uplatnenie reklamáciu môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.

6.3.4. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti Tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Tento postup je odporúčaný aj Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

6.3.5. V prípade akýchkoľvek nejasností sa Kupujúci môže obrátiť na Predávajúceho na tel. čísle +421 908 640 561, prípadne e-mailom na info@inisportswear.sk.

 

6.4. Výnimky zo záruky a záručné podmienky

6.4.1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

a) mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným Kupujúcim,

b) mechanickým používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

c) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,

d) poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

e) spôsobené používaním Tovaru v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

f) poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

g) poškodením Tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

h) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,

i) poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j) zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

k) na Tovar, ktorý bol upravovaný Kupujúcim, ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,

l) použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.

6.4.2. Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti Tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, Kupujúcim a Predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo Predávajúcim deklarované, prípadne je ich možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo k obvyklému spôsobu použitia Tovaru.

6.5. Spôsob vybavenia reklamácie v prípade, ak je Kupujúcim spotrebiteľ

6.5.1. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.5.2. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa bodu 6.5.1. začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

6.5.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie bude spotrebiteľovi poskytnuté vo forme e-mailu, v ktorej Predávajúci presne označí vady Tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, Predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.5.4. Ak sa na Tovare v rámci záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.5.5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

6.5.6. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5.7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

6.5.8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

6.5.9. Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

6.5.10. Za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu sa považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Za väčší počet rôznych odstrániteľných vád sa považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

6.5.11. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.5.12. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady Tovaru uplatnené reklamáciou. Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho e-mailom a zároveň Kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.5.13. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

6.5.14. Ak si Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom uplatní reklamáciu Tovaru:

a) počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, pričom bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie, tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho o vybavení reklamácie vydať písomný doklad,

b) po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie; Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.5.15. Odborné posúdenie musí obsahovať: identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného Tovaru, popis stavu Tovaru, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia. Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje tieto náležitosti, sa neprihliada.

6.5.16. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného Tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy z dôvodu vady Tovaru má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s týmto odstúpením.

6.6. Spôsob vybavenia reklamácie v prípade, ak je Kupujúcim podnikateľ

6.6.1. Na vybavenie reklamácie Kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 60 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci, ktorý je podnikateľom informovaný e-mailom a najneskôr do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Predávajúci vydá Kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.6.2. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení Tovaru vrátane príslušenstva.

6.6.3. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

6.6.4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku Tovaru pri prevzatí Tovaru. Ak tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád, iba ak preukáže, že tie mal Tovar už v čase jeho prevzatia.

6.6.5. Ak je dodaním Tovaru s vadami porušená Kúpna zmluva podstatným spôsobom, môže Kupujúci podnikateľ:

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Tovaru za vadný Tovar, dodanie chýbajúceho Tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

b) požadovať odstránenie vád opravou Tovaru, ak sú vady opraviteľné,

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6.6.6. Voľba medzi nárokmi o vybavení reklamácie uvedenými v bode 6.6.5. týchto VOP Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom patrí, len ak ju oznámi Predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady Tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže Kupujúci požadovať dodanie náhradného Tovaru, ak o to Predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu Predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak Predávajúci neodstráni vady Tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Kupujúci odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.6.7. Ak Kupujúci podnikateľ neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 6.6.6. týchto VOP, má nároky z vád Tovaru ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.

6.6.8. Ak je dodaním Tovaru s vadami Kúpna zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho Tovaru a odstránenie ostatných vád Tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

6.6.9. Dokiaľ Kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od Kúpnej zmluvy podľa bodu 6.6.12. VOP, je Predávajúci povinný dodať chýbajúci Tovar a odstrániť právne vady Tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou Tovaru alebo dodaním náhradného Tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť Kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

6.6.10. Ak Kupujúci požaduje odstránenie vád Tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel Predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád Tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže Predávajúci oznámi Kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

6.6.11. Dokiaľ Kupujúci neurčí dodatočne primeranú lehotu podľa bodu 6.6.10 VOP alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže Predávajúci oznámiť Kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak Kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi Predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa bodu 6.6.10. týchto VOP.

6.6.12. Ak Predávajúci neodstráni vady Tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 6.6.10. alebo 6.6.11. VOP, môže Kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní Predávajúceho na úmysel odstúpiť od Kúpnej zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 6.6.10. VOP alebo v primeranej lehote pred odstúpením od Kúpnej zmluvy. Zvolený nárok nemôže Kupujúci bez súhlasu Predávajúceho meniť.

6.6.13. Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady Tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady Tovaru, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú chybu uplatňovať reklamáciu opakovane.

6.6.14. Ak Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, pričom Kupujúci s výsledkom reklamácie nie je spokojný, môže si uplatniť svoje právo na odstránenie chyby Tovaru prostredníctvom súdu.

6.6.15. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak vady včas neoznámil Predávajúcemu.

6.6.16. Účinky odstúpenia od Zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak Kupujúci nemôže vrátiť Tovar v stave, v akom ho dostal.

6.6.17. Bod 6.6.16 týchto VOP neplatí v prípade, ak:

a) nemožnosť vrátenia Tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím Kupujúceho, alebo

b) k zmene stavu Tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád Tovaru.

6.6.18. Bod 6.6.16 týchto VOP takisto neplatí, ak pred objavením vád Kupujúci Tovar alebo jeho časť predal alebo Tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití. V tomto prípade je povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný Tovar alebo pozmenený Tovar a poskytnúť Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia Tovaru prospech.

6.6.19. V zmysle VOP je porušenie Zmluvy podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie Zmluvy nie je podstatné.

6.6.20. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.7. Nevyzdvihnutie reklamovaného Tovaru

6.7.1. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si Tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie.

6.7.2. Ak si Kupujúci nevyzdvihne Tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ho vyzdvihnúť, má Predávajúci právo Tovar predať. Ak Predávajúci pozná adresu Kupujúceho a ak ide o Tovar väčšej hodnoty, bude Predávajúci o zamýšľanom predaji Tovaru Kupujúceho vopred informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie Tovaru.

6.7.3. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutého Tovaru, vyplatí Predávajúci Kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho.

 

7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Odstúpenie je voči zmluvnej strane účinné od okamihu, keď jej je doručené písomné prehlásenie druhej zmluvnej strany o odstúpení od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, sa Kúpna zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

7.1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

7.1.1. K odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu od jeho začiatku medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v bode 7.1 týchto VOP, ako aj v ďalších ustanoveniach VOP, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená a v zmysle príslušných právnych predpisov.

7.1.2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný Predávajúci dodať Tovar Kupujúcemu v lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo určenej týmito VOP, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Predávajúci povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať Objednávku v prípade, ak ešte neprišlo uzatvoreniu Kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2.3. VOP). Odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo stornovať Objednávku môže Kupujúci doručením e-mailu alebo zaslaním odstúpenia na adresu sídla Predávajúceho. V prípade, ak Kupujúci už uhradil kúpnu cenu, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, a to v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy resp. stornovania Objednávky, rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. V prípade, ak Kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Predávajúcim ani neodstúpi od Kúpnej zmluvy resp. nestornuje Objednávku, je naopak Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať Objednávku) a v prípade, ak Kupujúci už uhradil kúpnu cenu, v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy resp. stornovania Objednávky, vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu, rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.1.3. V prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ vzniká mu právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a to do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.

7.1.4. Kupujúci má právo v rámci lehoty uvedenej v bode 7.1.3. týchto VOP, Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennomobchode. Odskúšať však neznamená začať Tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu.

7.1.5. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:

a) Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

7.1.6. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 7.1.3. týchto VOP.

7.1.7. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

7.1.8. Kupujúci môže u Predávajúceho uplatniť právo naodstúpenie od Kúpnej zmluvy zaslaním odstúpenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@inisportswear.sk alebo zaslaním odstúpenia od Kúpnej zmluvy spolu s Tovarom na adresu sídla Predávajúceho: INI sportswear, s. r. o., so sídlom Cintorínska 12, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika. Predávajúci umožňuje Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom odstúpiť prostredníctvom vzorového formulára pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou č. 2 týchto VOP. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

7.1.9. Predávajúci umožňuje Kupujúcemu bezplatné vrátenie Tovaru, prostredníctvom prepravnej spoločnosti Packeta Slovakias. r. o., ktorá zabezpečí prepravu zásielky s Tovarom, ktorú Kupujúci zasiela späť Predávajúcemu za účelom vrátenia. Spoločnosť Packeta s. r. o., prevezme zásielku s Tovarom od Príjemcu na základe pokynov Predávajúceho. Bližšie informácie sú uvedené na nasledujúcom odkaze: https://www.packeta.sk/spatna-logistika.

7.1.10. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy by malo obsahovať požadované údaje, a to najmä údaje Kupujúceho, ktorý odstupuje od Zmluvy, jasné a zrozumiteľné vyhlásenie spotrebiteľa o jeho odstúpení od Zmluvy, identifikačné údaje Predávajúceho, označenia súvisiace s Objednávkou (číslo Objednávky, kópiu faktúry, dátum Objednávky, dátum prevzatia Tovaru), označenie Tovaru, ktorý spotrebiteľ spolu s odstúpením od Zmluvy vracia Predávajúcemu, požadovaný spôsob vrátenia kúpnej ceny, dátum a podpis Kupujúceho.

7.1.11. Ak Predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od Kúpnej zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

7.1.12. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu spolu s príslušenstvom vrátane kompletnej dokumentácie, návodu, záručného listu, kópie dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.1.13. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

7.1.14. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

7.1.15. Kupujúci ani ako spotrebiteľ nemôže od Kúpnej zmluvy odstúpiť, predmetom ktorej je:

a) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

d) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,

e) predaj Tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí Kúpnej zmluvy a prevzatí Tovaru od Predávajúceho Kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu Predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov

f) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

7.1.16. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

7.1.17. Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby podľa bodu 7.1.16. týchto VOProvnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.1.18. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

7.1.19. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 7.1.16. týchto VOP pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.1.20. Kupujúci je oprávnený vrátenie Tovaru, ktorý nadobudol na základe Kúpnej zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, Predávajúcemu odoprieť až do doby, keď Predávajúci Kupujúcemu vráti zaplatenú kúpnu cenu za Tovar.

7.1.21. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

7.1.22. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je hodnota Tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s ním, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy Tovaru a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu.

7.1.23. Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Predpokladaný odhad týchto nákladov je v závislosti od veľkosti, hmotnosti Tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie Tovaru a od cien, za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,- Eur do 15,- Eur.

7.2. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v prípade Kupujúceho, ktorý je podnikateľom

7.2.1. K odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu od jeho začiatku medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je podnikateľom môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v bode 7.2. týchto VOP, ako aj v ďalších ustanoveniach VOP, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená a v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

7.2.2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný Predávajúci dodať Tovar Kupujúcemu v lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo určenej týmito VOP, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Predávajúci povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať Objednávku v prípade, ak ešte neprišlo uzatvoreniu Kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2.3. VOP). Odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo stornovať Objednávku môže Kupujúci doručením e-mailu alebo zaslaním odstúpenia na adresu sídla Predávajúceho. V prípade, ak Kupujúci už uhradil kúpnu cenu, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, a to v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy resp. stornovania Objednávky, rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby. V prípade, ak Kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Predávajúcim ani neodstúpi od Kúpnej zmluvy resp. nestornuje Objednávku, je naopak Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať Objednávku) a v prípade, ak Kupujúci už uhradil kúpnu cenu, v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy resp. stornovania Objednávky, vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu, rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby.

7.2.3. Kupujúci môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Predávajúceho info@inisportswear.sk alebo zaslaním odstúpenia na adresu sídla Predávajúceho: INI sportswear, s. r. o., so sídlom Cintorínska 12, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

7.2.4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu spolu s príslušenstvom vrátane kompletnej dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho.

7.2.5. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

 

8. Výmena Tovaru v prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

8.1. Predávajúci umožňuje Kupujúcemu v prípade, ak zistí, že veľkosť Tovaru, ktorý si kúpil v E-shope, nie je pre Kupujúceho vhodná, požiadať o výmenu veľkosti Tovaru, a to v lehote do 14 dní od prevzatia Tovaru. To platí bez ohľadu na Kupujúceho práva týkajúce sa odstúpenia od Zmluvy, ktoré zostávajú naďalej zachované.

8.2. Kupujúci má právo na výmenu Tovaru výlučne len z dôvodu nesediacej veľkosti Tovaru, za rovnaký Tovar inej veľkosti (Tovar nie je možné vymeniť z iných dôvodov, ako je napr. farba, prípadné poškodenie Tovaru a iné).

8.3. Kupujúci môže vymeniť Tovar osobne na adrese Predávajúceho: INI sportswear, s. r. o., so sídlom Cintorínska 12, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika alebo poslaním Tovaru na uvedenú adresu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

8.4. K vracanému Tovaru Kupujúci pripojí kópiu faktúry a vyplnený formulár, ktorý sa nachádza na nasledujúcom odkaze. Potrebné údaje na vyplnenie formulára nájde Kupujúci na faktúre.

8.5. Tovar, ktorý chce Kupujúci vymeniť odporúča Predávajúci vrátiť v pôvodnom obale. Tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva a schopný ďalšieho predaja. V opačnom prípade má Predávajúci právo na úhradu nákladov spojených s uvedením Tovaru do pôvodného stavu.

8.6. Pokiaľ sa jedná o prvú výmenu Tovaru, Predávajúci umožňuje jeho výmenu bezplatne prostredníctvom prepravnej spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., ktorá zabezpečí prepravu zásielky s Tovarom, ktorú Kupujúci zasiela späť Predávajúcemu za účelom výmeny Tovaru. Spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o. prevezme zásielku s Tovarom od Príjemcu na základe pokynov Predávajúceho. Bližšie informácie sú uvedené na nasledujúcom odkaze:https://www.packeta.sk/spatna-logistika.Tento spôsob prepravy Tovaru na výmenu nebude pre Kupujúceho predstavovať dodatočné náklady.

8.7. Predávajúci pošle Tovar v novej veľkosti Kupujúcemu do 14 dní od doručenia žiadosti o výmenu Tovaru Predávajúcemu, v každom prípade však maximálne do 30 dní od doručenia žiadosti o výmenu Tovaru. Táto nová Objednávka podlieha ustanoveniam týchto VOP vrátane práva na odstúpenie.

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Predávajúci prijal primerané opatrenia k spracúvaniu osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle pravidiel, ktoré sú dostupné na nasledujúcom odkaze.

 

10. Informácie o alternatívnom riešení sporu s Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom

10.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, a to tak, že sa obráti na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@inisportswear.sk.

10.2. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov).

10.3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, pričom bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke: https://www.mhsr.sk/ alebo priamo na odkaze:https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

10.4. Kupujúci spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Kupujúcim spotrebiteľom a Predávajúcim vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy.

10.5. Kupujúci spotrebitelia sú oprávnení aplikovať platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci-spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke E-shopu Predávajúceho.

11.2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúcim. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11.3. Predávajúci týmto včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, keď jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním Objednávky Kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ o predzmluvných informáciách týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

11.5. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy a týmito VOP výslovne neupravené sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe Kúpnej zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a pred príslušným súdom Slovenskej republiky.

11.6. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad Zmluvy v slovenskom jazyku.

11.7. Na činnosť Predávajúceho sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 23.5.2022 .

 

Príloha č. 1 – Reklamačný formulár na uplatnenie reklamácie

Predávajúci: INI sportswear, s. r. o., so sídlom Cintorínska 12, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 54 412 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 159587/B.

Uplatnenie reklamácie kupujúceho

Meno a priezvisko, titul:

Adresa bydliska/trvalého pobytu:

Tel. č.:

E-mailová adresa:

Ako kupujúci som s predávajúcim dňa …………………. uzavrel kúpnu zmluvu na nižšie špecifikovaný tovar, ktorý touto cestou reklamujem u predávajúceho s uvedeným popisom vád tovaru.

Číslo objednávky a faktúry:

Dátum prevzatia tovaru:

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

Popis rozsahu a druhu vád tovaru:

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

Prílohy:

Dátum: ……………………………….. Podpis: ………………………………….

 

Príloha č. 2 – Formulár NA odstúpenie od zmluvy Pre Spotrebiteľov

Meno a priezvisko, titul:

Adresa bydliska/trvalého pobytu:

Tel. č.:

E-mailová adresa:

(ďalej len ako „spotrebiteľ)

Touto cestou odstupujem v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru) od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou INI sportswear, s. r. o., so sídlom Cintorínska 12, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 54 412 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 159587/B (ďalej len ako „predávajúci).

Týmto vraciam predávajúcemu v zákonnej lehote 14 dní zakúpený tovar podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry:

Dátum objednania:

Dátum prevzatia tovaru:

Označenie vráteného tovaru (názov a kód):

Spôsob vrátenia kúpnej ceny:

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

Dátum: ……………………………….. Podpis: …………………………………….

Upozornenie pre spotrebiteľa:

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.