Zásady spracúvania ochrany osobných údajov

 

V rámci tohto dokumentu si Vás dovoľujeme oboznámiť so všetkými dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov pri prevádzke internetového obchodu na webovej stránke www.inisportswear.sk (ďalej aj ako „E-shop).

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je spoločnosť INI sportswear, s. r. o., so sídlom Cintorínska 12, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 54 412 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 159587/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Predávajúci“); kontaktné údaje: e-mail: info@inisportswear.sk, telefón: +421 908 640 561.

Predávajúci vystupuje ako Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb, čiže Vašich osobných údajov v súvislosti so svojím podnikaním, teda s prevádzkou E-shopu. V zmysle uvedeného Vás chce Predávajúci ako dotknuté osoby informovať o zásadách spracúvania Vašich osobných údajov Predávajúcim a zároveň aj o tom, aké osobné údaje o Vás spracúva, aký je účel, právny základ a doba spracúvania Vašich osobných údajov a v neposlednom rade aj o tom, aké sú Vaše práva a povinnosti ako dotknutej osoby pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom.

 

1. Základné princípy spracúvania osobných údajov

1.1. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupuje Predávajúci podľa platných právnych predpisov, hlavne podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“). Vaše osobné údaje Predávajúci spracúva korektne, spravodlivo, transparentne a zodpovedne.

1.2. Osobné údaje spracúva Predávajúci s maximálnou bezpečnosťou, a to aj v prípade, ak využíva pri svojej činnosti externých dodávateľov a taktiež zabezpečuje, aby všetky IT systémy a ďalšie úložiská boli chránené proti prístupu neoprávnených osôb (formou prístupových hesiel, nastavením firewallu, antivírusovou ochranou a pod.).

1.3. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe jednotlivých účelov osobitne a zabezpečujeme, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

1.4. Predávajúci spracúva presné a aktualizované osobné údaje. V prípade, ak Predávajúci zistí, že Vaše osobné údaje sú nesprávne/nepresné zabezpečí ich opravu, prípadne výmaz, pričom v takomto prípade je možné, že Predávajúci Vás osloví o poskytnutie súčinnosti. K prenosu osobných údajov Predávajúci využíva len bezpečné spôsoby, ako napr. šifrovanie e-mailovej komunikácie.

 

2. Osobné údaje spracúvané Predávajúcim

2.1.  Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu:

a) identifikačné a kontaktné údaje  (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa),

b) údaje vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (napr. v prípade reklamácie, vrátenia tovaru či uplatňovania Vašich práv ako Kupujúceho),

c) ďalšie Vami dobrovoľne poskytnuté údaje.

2.2. Vyššie uvedené osobné údaje v bode 2.1. písm. a) sú nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu medzi Predávajúcim a Vami ako Kupujúcim. Tieto osobné údaje poskytujete Predávajúcemu dobrovoľne. Ako dotknutá osoba nie ste povinný uviesť/poskytnúť svoje osobné údaje, pričom v takomto prípade však nebude možné s Vami uzatvoriť kúpnu zmluvu, resp. komunikovať v rámci predzmluvného vzťahu. Pre tento účel nepotrebuje Predávajúci súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, pričom zákonným dôvodom je v tomto prípade plnenie zmluvy (prípadne prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy). Vaše osobné údaje Predávajúci spracúva aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho z kúpnej zmluvy, najmä v prípade, keď dochádza k vrátenie alebo reklamáciu tovaru.

 

3. Účel spracúvania osobných údajov

3.1. Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa Vaše osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Spracúvanie osobných údajov vykonáva Predávajúci vždy na základe jedného zo zákonných dôvodov pre každý účel spracúvania.

3.2. Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré Predávajúci spracúva bezpečným spôsobom, zlikviduje bezodkladne po vysporiadaní zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí Predávajúcim vymedzenej primeranej doby s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania osobných údajov podľa § 8 Zákona o ochrane osobných údajov.

3.3. V prípade, ak bude mať Predávajúci záujem použiť Vaše osobné údaje na iný účel ako je napr. uzatvorenie kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný vyžiadať si od Vás ako dotknutej osoby súhlas za konkrétne uvedených podmienok, hlavne uvedenia účelu, na ktorý sa budú Vaše osobné údaje spracúvať.

3.4. Osobné údaje spracúva Predávajúci za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvu na E-shope Predávajúceho. Pre tento účel Predávajúci nepotrebuje Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov; zákonným dôvodom je v tomto prípade plnenie zmluvy (a prípadne prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy). Predávajúci spracúva z tohto dôvodu Vaše osobné údaje aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho z kúpnej zmluvy. Ide najmä o prípady, keď dochádza k vráteniu alebo reklamácii tovaru.

3.5. Na fungovanie webovej stránky Predávajúceho www.inisportswear.sk používa Predávajúci nevyhnutné cookies umožňujúce realizovať základnú funkcionalitu tejto webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení vášho internetového prehliadača, čo však môže značne ovplyvniť fungovanie webovej stránky.

3.6. Nevyhnutné cookies (technické):

a) základné cookies – nevyhnutné cookies umožňujú základnú funkcionalitu webovej stránky, ako je jej bezpečnosť, správu siete a prístupnosť,

b) funkčné cookies – tieto cookies môžu zvýšiť rýchlosť, s akou môže Predávajúci spracúvať Vašu žiadosť, pretože mu umožňujú zapamätať si preferencie stránok, ktoré ste vybrali.

Na používanie nevyhnutných cookies Predávajúci nepotrebuje Váš súhlas.

3.7.     Zároveň Predávajúci za účelom zlepšenia webovej stránky používa aj tzv. dobrovoľné cookies, avšak Predávajúci ich môže využívať len na základe udelenia Vášho súhlasu. Ide o nasledujúce cookies:

analytické cookies – tieto súbory cookies umožňujú Predávajúcemu prostredníctvom služieb Google Analytics vylepšiť funkčnosť stránky sledovaním Vášho používania webovej stránky Predávajúceho. Tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti webovej stránky, na zisťovanie informácii o vyhľadávaniach vykonaných na webovej stránke Predávajúceho, ako aj na zisťovanie informácií ako sa po webovej stránke Predávajúceho pohybujete.

3.8. Súhlas s analytickými cookies je možné vyjadriť prostredníctvom checkboxu, tzv. zaškrtávacieho políčka (checkbox, resp. zaškrtávacie políčko nesmie byť vopred automaticky vyplnené) a až po jeho mechanickom zaškrtnutí, prípadne inej forme mechanického potvrdenia, príde k udeleniu Vášho súhlasu s týmto druhom cookies.

3.9. Predávajúci využíva aj služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Webová stránka Predávajúceho na využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany, a preto v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je potrebné si prečítať ich zásady súkromia alebo pravidlá používania služieb.

3.10. Dočasné cookies spracúva Predávajúci až do doby, kým vypnete internetový prehliadač. Trvalé cookies zostávajú vo Vašom prehliadači uložené tak dlho, kým neuplynie ich životnosť alebo ich manuálne neodstránite.

3.11. Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka či iné služby tretích strán fungovať. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

3.12. V paneli nastavení cookies dostupnom na webovej stránke Predávajúceho môžete získať všetky informácie o cookies, ktoré táto platforma používa, spolu s informáciami o účele, trvaní a správe (vlastnej či tretími stranami) každého jedného z nich. Týmto spôsobom môžete spravovať aktiváciu a deaktiváciu používania tých cookies, ktoré nie sú nutne potrebné na fungovanie platformy. Pre zmenu nastavení spracúvania cookies (s výnimkou technických cookies) kliknite na Cookies- Spravovať súhlas v Informácie pre Vás v pätičke stránky.

3.13. Predávajúci nedisponuje Vašimi údajmi o platobných kartách, ktorými u neho platíte. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá Predávajúcemu poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

3.14. Predávajúci sa nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Jediným údajom, ktorým v tejto súvislosti Predávajúci disponuje súvisí s funkciou „zapamätania“ si Vašej karty. Aj túto funkciu však zabezpečuje banka a jedine tá vie spárovať Vaše číslo karty s anonymizovaným údajom, pod ktorým si Vašu kartu zapamätal systém Predávajúceho.

3.15. Predávajúci je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje za účelom ochrany jeho práv a oprávnených záujmov (napr. v prípade, že voči Predávajúcemu budete mať neuhradenú pohľadávku). Na základe tohto zákonného dôvodu Predávajúci nepotrebuje na spracúvanie osobných údajov Váš súhlas. 

3.16. Ďalej môže Predávajúci Vaše osobné údaje spracúvať aj z dôvodu, že ich potrebuje na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších zákonných dôvodov.

3.17. Spracúvanie niektorých osobných údajov ukladá Predávajúcemu priamo zákon (napr. povinnosť uchovávať daňové doklady po zákonom stanovenú dobu).

 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

4.1. Spracúvanie osobných údajov vykonáva Predávajúci vždy na základe jedného zo zákonných dôvodov pre každý účel spracovania.

4.2. Vaše osobné údaje Predávajúci spracúva:

a) na základe Vášho súhlasu (na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorým ste vyjadrili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétne uvedených účelov,

b) osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy (na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako Kupujúci a Predávajúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy, na základe Vašej žiadosti (Váš súhlas ako Kupujúceho nie v tomto prípade potrebný),

c) na základe plnenia si povinnosti Predávajúceho vyplývajúcej zo zákona (na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov), a to napríklad na základe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (Váš súhlas v tomto prípade nie je potrebný),

d) na účely spracúvania oprávnených záujmov (na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktoré sleduje Predávajúci ako Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (napr. zaistenie sieťovej a inej bezpečnosti pre ochranu osobných údajov, zabezpečenie funkčnosti a výkonu webovej stránky Predávajúceho, pričom Váš súhlas v tomto prípade nie je potrebný).

 

5. Doba spracúvania osobných údajov

5.1. Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré Predávajúci spracúva bezpečným spôsobom, zlikviduje bezodkladne po vysporiadaní zmluvných záväzkov, resp. uplynutím doby archivácie Predávajúceho alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľ môže dlhšie spracúvať osobné údaje výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

5.2. Vaše osobné údaje na účely spracúvania oprávnených záujmov bude Predávajúci spracúvať po dobu ukončenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného/predzmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt.

5.3. Predávajúci spracúva Vaše osobné údaje poskytnuté Predávajúcemu na základe Vášho súhlasu po dobu 5 rokov odo dňa udelenie Vášho súhlasu alebo do odvolania tohto súhlasu pred uplynutím doby 5 rokov.

5.4. Vaše osobné údaje, za účelom plnenia zmluvy Predávajúci uchováva po dobu, ktorú ustanovujú osobitné zákony, za účelom splnenia si všetkých zákonných povinností Predávajúceho, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. u daňových dokladov je touto dobou najmenej 10 rokov).

 

6. Poskytovanie osobných údajov tretím subjektom

6.1. Predávajúci starostlivo zvažuje a posudzuje, či je odovzdanie osobných údajov inému príjemcovi nutné, a najmä či možný príjemca je schopný zaistiť adekvátnu ochranu prenesených osobných údajov. K prenosu osobných údajov dochádza výlučne na základe písomne uzatvorenej zmluvy o spracovaní osobných údajov.

6.2. Predávajúci poskytuje Vaše osobné údaje nasledovným kategóriám subjektov:

a) poskytovateľom prepravných služieb a prípadne servisných služieb, a to za účelom doručenia objednaného tovaru Kupujúcemu v zmysle vyplnenie osobných údajov v objednávke alebo na účel vybavenia reklamácie tovaru,

b) zmluvnému partnerovi, ktorý pre Predávajúceho uskladňuje tovar, a to za účelom dokončenia objednávky, pričom zmluvný partner následne osobné údaje odovzdá dopravcovi,

c) poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb, na účel zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov,

d) poskytovateľom právnych služieb,

e) poskytovateľom príslušných databázových, analytických či softwarových systémov, služieb a aplikácií, poskytovateľom informačných služieb,  ktoré spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov,

f) príslušným orgánom verejnej moci alebo verejnoprávnym inštitúciám za účelom plnenia zákonných povinností Predávajúceho.

6.3. Tretie subjekty, ktorým budú Vaše osobné údaje odovzdané, nie sú oprávnené tieto údaje spracúvať na iný účel a ani ich odovzdávať akejkoľvek ďalšej osobe bez súhlasu alebo pokynu Predávajúceho, ibaže na to majú zákonný dôvod.

6.4. Na Vašu písomnú žiadosť, napr. so súhlasom poskytneme Vaše osobné údaje aj ďalším osobám, ale vždy len v rozsahu účelu, na ktorý je takéto poskytnutie Vašich osobných údajov potrebné a nevyhnutné.

 

7. Prenos osobných údajov

7.1. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. K tomu dochádza iba v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním analytických cookies súborov. V takom prípade budú vaše osobné údaje prenášané do USA, do spoločnosti Google LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, ktorú Prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke Prevádzkovateľa.

 

8. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

8.1. Predávajúci ako Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

 

9. Zabezpečenie osobných údajov

9.1. Predávajúci spracúva a uchováva Vaše osobné údaje v elektronickej podobe a taktiež aj v listinnej forme. Vaše osobné údaje v listinnej a elektronickej podobe uchováva Predávajúci v jeho pracovných priestoroch, kde je obmedzený prístup nepovoleným osobám formou bezpečnostných prvkov.

9.2. Pri elektronickom spracúvaní Vašich osobných údajov sú elektronické zariadenia zabezpečené prístupovým heslom a prideleným právom. Prístup k Vašim osobným údajom majú len Predávajúcim ako Prevádzkovateľom osobných údajov poverené osoby, ktoré sú viazané mlčanlivosťou.

9.3. Predávajúci na zabezpečenie Vašich osobných údajov používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie, pričom prijaté bezpečnostné opatrenia sú Predávajúcim pravidelne aktualizované.

10. Vaše práva ako dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

10.1. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že bude rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov a garantovať Vám uplatnenie Vašich práv. Svoje práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@inisportswear.sk, s uvedením dôvodu svojej žiadosti a práva, ktoré si chcete uplatniť. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

10.2. Okrem toho Vám Predávajúci môže ponúknuť možnosť uplatniť svoje práva a nastaviť si predvoľby ochrany osobných údajov, pri používaní niektorých jeho služieb v rámci webovej stránky Predávajúceho.

10.3. Ako dotknutá osoba máte právo získať od Predávajúceho ako Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, pričom Vám Predávajúci bezplatne poskytne podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných. Predávajúci je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

10.4. Predávajúci je v prípade opakovaných alebo neopodstatnených žiadostí oprávnený požadovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom s tým spojených alebo poskytnutie informácie odoprieť.

10.5. V prípade, ak Predávajúci spracúva Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám o:

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f)   práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona o ochrane osobných údajov; v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

10.6. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie Vašich neúplných osobných údajov, pričom za účelom ich opravy môžete kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy info@inisportswear.sk. Tým, že Predávajúcemu poskytnete svoje osobné údaje, a to akýmkoľvek spôsobom, zaručujete, že sú správne a presné a zaväzujete sa k tomu, že ho upozorníte na akúkoľvek zmenu či úpravu, ktorá sa ich bude týkať.

10.7. Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané Predávajúcim. Vymazanie Vašich osobných údajov sa však nebude týkať dokumentov, ktoré musí Predávajúci podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy), ako aj v prípade, že Predávajúci bude potrebovať Vaše osobné údaje na uplatnenie právneho nároku (napr. keď eviduje Vami neuhradenú pohľadávku alebo v prípade prebiehajúceho reklamačného konania). Aby mohli byť Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané, musí sa jednať o jeden z týchto zákonných dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, (ii) ak ste ako dotknutá osoba odvolali Váš súhlas podľa bodu 4.2 písm. a) týchto Zásad spracovania ochrany osobných údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, (iii) ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov, (iv) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, (v) je dôvodom pre výmaz splnenia povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo (vi) údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

10.8. Ďalej máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pričom aby mohlo spracúvanie Vašich osobných údajov byť obmedzené, musí sa jednať o jeden z nasledujúcich zákonných dôvodov: (i) ak ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo (iv) ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.

10.9. Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu  alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

10.10. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

10.11. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môžete ako dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

10.12. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov.

10.13. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Vami ako dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo založené na Vašom výslovnom súhlase.

10.14. Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach Prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

10.15. V prípade, že sa domnievate, že Predávajúci pri spracovaní Vašich osobných údajov postupuje nezákonne, máte právo ako dotknutá osoba podať návrh, resp. sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. statny.dozor@pdp.gov.sk. Bližšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.